tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

 

WIELKANOC - REZUREKCJA 

 

  

                                                                                          Więcej >>>

    Wielkanoc to dzień pełen radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania. Poranną Mszę rezurekcyjną poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wyniesionym z grobu Pana Jezusa dla podkreślenia tajemnicy, że ten sam Zmartwychwstały Chrystus jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. Triumfalne bicie dzwonów ma przypomnieć trzęsienie ziemi towarzyszące zmartwychwstaniu. Wszyscy śpiewają pieśń "Wesoły nam dzień dziś nastał", pochodzącą z XVII w. Tradycyjna procesja trzykrotnie okrąża kościół.

     Wielkanocną Mszę św. kapłani celebrują w białych szatach. Teksty liturgiczne są pełne radości ze zwycięstwa Pana Jezusa odniesionego nad śmiercią. Czytania biblijne przedstawiają świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu Chrystusa (Dz 10, 34; 37-43), wezwanie do wierności "temu, co w górze" (Kol 3, 1-4) oraz relację o przybyciu kobiet i Apostołów do pustego grobu (J 20, 1-9). Symbolem zwycięskiego Jezusa jest figura Zmartwychwstałego z chorągwią w ręku, wystawiana aż do uroczystości Wniebowstąpienia. O wielkanocnej radości przypominają coraz rzadziej już spotykane ( a szkoda) pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał - Prawdziwie zmartwychwstał.

 

Alleluja! Jezus Żyje!

         Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś nastał - śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał. Najważniejszą uroczystość Kościoła nazywamy Wielkanocą, ponieważ cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Uroczystość ta jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzona była już przez Apostołów, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę na pamiątkę wybawienia z niewoli egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica naszego odkupienia, wybawienia z niewoli szatana. Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 Nizan, bo tak przykazał im Mojżesz. Przez wyraz Nizan określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu kwietnia. Ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, dlatego chrześcijanie już od II wieku pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielkanoc. Tak również uchwalił sobór w Nicei w 325 r., dodając, że za pełnię wiosenną uważa się tę, która wypada po zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Dlatego Wielkanoc może być obchodzona pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.

       Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele. Mogłoby się wydawać, że Boże Narodzenie - przyjście na ziemię Syna Bożego, ma większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga. Nawet kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać się na działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud zmartwychwstania przekonuje wszystkich, którzy mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa. 

     W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego, znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem" (nr 651). "Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara" (1 Kor 15, 14) . 

     Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest rzeczywistym wydarzeniem, potwierdzonym znakami historycznymi, jak świadczy o tym Nowy Testament. Około 56 r. św. Paweł napisał do Koryntian: " Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Całe to wydarzenie pozostaje jednak tajemnicą wiary. 


Sam wyraz "zmartwychwstać" oznacza powstać z martwych, przejść ze śmierci do życia. Śmierć polega na odłączeniu duszy od ciała, natomiast zmartwychwstanie - na ponownym połączeniu duszy z ciałem. Jedynie Bóg, który jest Panem życia i śmierci, może tego cudu dokonać, gdyż jako Stworzyciel jest wszechmocnym Panem stworzeń i praw, jakie nimi rządzą.    

        Pan Jezus przez zmartwychwstanie dał podstawę do wiary, że i nasze ciała również kiedyś ożywi, tak jak obiecał. Po śmierci Chrystusa Żydzi nakazali Piłatowi, aby zabezpieczył grób aż do trzeciego dnia, by przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi, iż powstał z martwych. Pieczołowitość, z jaką Sanhedryn to uczynił, wskazywała na wykluczenie wszelkiej nadziei. A jednak właśnie ta straż miała być koronnym świadkiem wydarzenia. Pusty grób i leżące płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło zniszczenia śmierci. Potem, przez czterdzieści dni Chrystus zjawiał się wśród swoich uczniów i wyznawców, jadł z nimi i rozmawiał, wydając ostatnie polecenia

 

 

 

WIGILIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

                                                                                                                                         Więcej >>>

         Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Wielkanocnej. Jest to początek celebracji Zmartwychwstania i zaczyna wówczas obowiązywać biały kolor szat liturgicznych. Należy pamiętać, że w myśl przepisów Kościoła obchód uroczystości rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów dnia poprzedniego, dlatego Wigilia Paschalna w rzeczywistości należy już do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Liturgia Wigilii składa się z 4 części:

Liturgii Światła – przed kościołem rozpalone zostaje ognisko, następuje poświęcenie ognia. Kapłan przygotowuje świecę paschalną, tzw. paschał, którą odpala od ogniska. Owo przygotowanie polega na wyżłobieniu znaku krzyża oraz liter Alfa i Omega na świecy, umieszczeniu na niej pięciu ozdobnych czerwonych gwoździ jako symbolu ran Chrystusa oraz cyfry bieżącego roku na polach między ramionami krzyża. Rozpoczyna się procesja do nieoświetlonego kościoła. W świątyni wierni zapalają od paschału swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Ta część liturgii kończy się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego.

 - Liturgia Słowa – składa się z czytań, których celem jest przedstawienie całej historii zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. W Wielką Sobotę do liturgii powraca, po blisko pięćdziesięciu dniach nieobecności, aklamacja Alleluja. Liturgię słowa zamyka homilia.

Liturgia Chrzcielna – celebrans dokonuje poświęcenia wody, która będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Następnie zgromadzeni wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekają się szatana oraz wypowiadają słowa wyznania wiary. W czasie Liturgii Chrzcielnej można także chrzcić katechumenatów (pierwotny Kościół udzielał tego sakramentu tylko w czasie Wigilii Paschalnej) oraz sprawować sakrament bierzmowania;

Liturgia Eucharystyczna – jej przebieg nie odbiega w swym zasadniczym kształcie od normalnej Mszy świętej.

      W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna, ale najczęściej jest ona przenoszona na niedzielny poranek ze względów praktycznych

 

 

 

 

WIELKA SOBOTA 

     Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego; dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni przychodzą wówczas do kościoła, aby modlić się przy Grobie Pańskim – jest tam wystawiony Najświętszy Sakrament.

     W Wielką Sobotę nie jest sprawowana Msza Święta ani żadne nabożeństwo, natomiast sprawuje się Liturgię Godzin.

                                                                                Więcej >>>

    Tradycyjnie w ten dzień wierni niosą do kościołów tzw. „święconkę”, czyli koszyk wypełniony pokarmami o  symbolicznym znaczeniu: jajka są symbolem nowego życia i zwycięstwa życia nad śmiercią, baranek – zmartwychwstania Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt i nawiązuje do Ciała Pana Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast chroni od zepsucia. Kapłani święcą przyniesione pokarmy do godzin popołudniowych. Powinny one zostać spożyte dopiero przy wielkanocnym śniadaniu w niedzielny poranek. Początki tego chrześcijańskiego obrzędu sięgają VIII wieku, w Polsce zaś pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV stuleciu. Święcąc pokarmy Kościół błogosławi byt doczesny.

 

 

 

 

WIELKI PIĄTEK - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

                                                                                                       Więcej >>>

 

       W skupieniu i ciszy gromadzimy się w Wielki Piątek na sprawowaniu męki i śmierci naszego Mistrza. Wczorajsza Eucharystia nie zakończyła się błogosławieństwem a dzisiejsze nabożeństwo nie rozpocznie znak krzyża. To przypomina o przeżywaniu tego samego wydarzenia w różnych etapach.

      Przeżywanie liturgii rozpoczyna się w ciszy bez śpiewu na wejście. Celebrans pada na twarz przed ołtarzem. Ten gest nazywany jest „właściwym gestem Wielkiego Piątku". Po grzechu w raju jesteśmy naznaczeni wieloma jego skutkami. Ta postawa wyraża trudy i cierpienia Kościoła.

      Czerwony kolor szat - to królewska purpura, wyraz dostojeństwa i godności, przypomina Mękę Chrystusa, którą podjął z miłości do człowieka.

      Wielki Piątek to dzień, w którym od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Dziś jest jedyny dzień w roku, kiedy nie sprawujemy Mszy Świętej. Skupiamy uwagę na KRZYŻU.

       Dzisiaj sam Chrystus sprawuje Ofiarę na drzewie. Na Golgocie dokonuje się śmierć Bożego Syna.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części:

Liturgii Słowa

Adoracji Krzyża

Komunia Święta

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu.

 

 

 

 

Kapłanów Swoich dał nam Bóg,
By nas bronili z mocy złego,
Aby z ciernistych wiedli dróg,
Zbłąkane owce wprost do Niego,
Najświętsze Serce ustrzeż ich,
We wszystkich życia chwilach złych,
Niech czystym sercem służą Ci,
Przez życia swego wszystkich dni.

Drodzy kapłani !

Bóg obdarzył nas wielką łaską
stawiając Was na naszej drodze.
Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.
Życzymy Wam łask Bożych, wytrwania na drodze,
którą wybraliście, entuzjazmu i siły
potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny.
A szczególnie opieki Matki Bożej.
Szczęść Boże

 

"Kapłan to człowiek żyjący samotnie po to, aby inni nie byli samotni" - św. Jan Paweł II.

 

 

 

 

 

WIELKI  CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

                                                                                                                                             Więcej >>>

     W dzisiejszy wieczór gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Dzisiejsza Eucharystia jest sprawowana nie tylko na pamiątkę zbawczych wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Jest ona uobecnieniem, a więc jest tą samą Weczerzą, przy której zasiadali niegdyś Apostołowie.

     Dziś w każdym kościele parafialnym sprawuje się tylko jedną Mszę Świętą nazywaną Mszą Wieczerzy Pańskiej. Wyjątek stanowi kościół katedralny w każdej diecezji. Przed południem w naszej katedrze przemyskiej odbyła się Msza Krzyżma z udziałem biskupów i kapłanów całej diecezji. W czasie tej Mszy św. biskup poświęcił krzyżmo czyli oliwę zmieszaną z balsamem i olej chorych. Służą one także i nam do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych przez cały rok.

     Codziennie sprawujemy Eucharystię a raz do roku jak nasi ojcowie odprawiamy Święto Paschy. To jest nasze Triduum Sacrum. Są to trzy dni święte, które ukazują trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego, które nawzajem się warunkują i uzupełniają. Te dni Kościół obchodzi, jako jedno ważne wydarzenie, jako szczyt całego roku liturgicznego. Nie wystarczy powiedzieć, że są one w centrum. Są też źródłem, z którego wszystko wypływa a bez czego nasza wiara nie miałaby sensu.

     Wielki Czwartek jest dla nas tak bardzo ważny, bo dziś Chrystus ustanawia Eucharystię i Kapłaństwo. Stąd płynie wielka wdzięczność dla Chrystusa za te sakramenty. Bez nich nie byłoby chleba Pańskiego. Bez chleba nie byłoby naszego życia wiecznego.

     Wciąż gromadzimy się tak jak pierwsi chrześcijanie, głosimy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i czynić to będziemy aż powtórnie przyjdzie. Wtedy będziemy mieć pełny udział w życiu Boga.

 

 DROGA KRZYŻOWA AKCJI KATOLICKIEJ  - ZAGÓRZ 2019

 

       Kolejny raz w Niedzielę Palmową mogliśmy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, którą poprowadziła Akcja Katolicka naszej parafii. O godz. 14.00 wyruszając z kościoła w Starym Zagórzu rozpoczęto Koronką do Miłosierdzia Bożego. Piękne krajobrazy oraz cisza wokoło dopełniły głębi rozważań. Zakończenie, tj. XIV stacja miała miejsce na terenie dawnego klasztoru karmelitów (obecnie ruiny). Każdego roku przybywa osób, które w niedzielne popołudnie w ten sposób chcą przeżyć to nabożeństwo. 

 WIĘCEJ >>>

Doga Krzyżowa – ulicami parafii

 

„Hosanna Synowi Dawidowemu”

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Męki Pańskiej zwana też Niedzielą Palmową, rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym dniu na Mszach Świętych czytany jest ewangeliczny opis męki Jezusa. Eucharystię poprzedza procesja z palmami lub tylko poświęcenie palm na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Palmy są symbolem odradzającego się życia Bożego w duszach wiernych. W naszej parafii dzieci z OAZY wraz z rodzicami w V niedziele Wielkiego Postu rozprowadzały wykonane przez siebie palmy.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Każdego roku w wielkim poście przeżywamy rekolekcje. To szczególny czas skłaniający nas do zatrzymania się i refleksji nad naszym życiem. Tegoroczne ćwiczenia odbyły się w  dniach 24- 26 marca, a prowadził je dla nas o. prof. Zbigniew Marek – Jezuita  z Krakowa. W ciekawy sposób przedstawił nam Obraz Boga, który każdy z nas powinien mieć w swoim sercu: Boga jako dobrego Ojca, który troszczy się o nas i któremu na nas zależy. Ukazał nam również w konkretny sposób jaką powinna być nasza odpowiedź na tę Bożą miłość w codziennym życiu.

„O Stworzycielu Duchu przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.”

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

W drugą niedzielę wielkiego postu nasza wspólnota parafialna gościła ks. abpa seniora Józefa Michalika, który młodzieży klas trzeci gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej - 78 osób - udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Życzymy naszej młodzieży, aby Duch Święty nieustannie napełniał ich serca swoimi darami i prowadził drogą świętości.

                                                                                                                         

 

 

ŚRODA POPIELCOWA

         Patrząc na dzisiejsze posypywanie głów popiołem nie jest łatwo stanąć w pokorze i uznać, że jestem prochem. O wiele łatwiej uznać ten gest za wezwanie do nawrócenia. Do czego zatem wzywa nas dzisiejszy obrzęd?

Wiecej w najbliższej Gazecie Parafialnej NASZA RODZINA.

 

 

 

Przy pączku i śpiewie

         W „Tłusty czwartek” blisko sto osób uczestniczyło w spotkaniu przy pączku, herbacie i śpiewie, zorganizowanym przez Akcję Katolicką. Parafianie mogli nie tylko razem pośpiewać, ale też zintegrować się, porozmawiać, poznać, poczuć ducha wspólnoty. Konkluzja była jedna: za rok znów musimy się spotkać!

 

 

 

 

KOLĘDOWANIE MAŁEJ ARMII JANOSIKA

Nasza wspólnota parafialną w niedzielę gościła Zespół Góralski – Mała Armia Janosika – ponad 100 osób – dzieci
i młodzieży, którzy zaśpiewali w czasie Mszy Świętej o godzinie 1130, a następnie wystąpili z  koncertem kolęd. Już dawno nasz  kościół nie gościł tylu artystów, jak również  licznie przybyłych z Sanoka i okolicy sympatyków muzyki góralskiej. Był to radosny czas spotkania z młodymi artystami ale również ich głęboką wiarą. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólne kolędowanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii.

 

wideo kolęda 1

wideo kolęda 2

wideo kolęda 3

 

JUBILEUSZ 60 – LECIA CHÓRU IM ŚW.CECYLII

Niedzielny wieczór 20.01.2019 r. był dla naszej wspólnoty wyjątkowym dniem, ponieważ tutaj - w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 60 lat temu pierwszy raz zabrzmiały kolędy w wykonaniu parafialnego chóru. Po dziękczynnej Mszy Świętej sprawowanej w intencjach wszystkich byłych i obecnych  chórzystów, odbył sie jubileuszowy koncert. Wszystkim zaproszonym gościom  dziękujemy za przybycie, a chórzystom życzymy kolejnych lat chwalenia Pana Boga śpiewem. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

W niedzielę 6 stycznia już po raz trzeci nasza parafia wzięła udział w Orszaku Trzech Króli. Licznie zebrani parafianie ubrani w kolorze zielonym wyruszyli z Kościoła w kierunku rynku z radosnym śpiewem kolęd na ustach. Pomimo zimowej aury wielu  z nas chętnie przyszło, aby uczestniczyć w największych jasełkach, jakie odbywają sie na ulicach naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach i zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

„W chwale Bożej na niebiosach płyną hymny dziękczynienia płyną, dusze świętych w zgodnych głosach wraz z Cecylią nucą pienia”.

Nie tylko na niebiosach rozlegała się święta muzyka w ostatnich dniach listopadowych, które zwykle okraszone są wzniosłymi obchodami ku czci św. Cecylii. Owe „hymny dziękczynienia” w ubiegłą niedzielę (25 listopada) popłynęły z naszej parafialnej świątyni na chwałę Bożą i ku pokrzepieniu serc wiernych. Wspólne „muzykowanie” rozpoczęliśmy od modlitwy. Mszy Świętej o godz. 17.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Roman Lorens – nasz wikariusz, a koncelebrował Eucharystię wraz z nim Ksiądz Proboszcz. Po uroczystej celebracji z udziałem gości – artystów rozpoczęliśmy wspólny koncert muzyki liturgicznej, kościelnej i religijnej. Jako pierwszy wystąpił Męski Chór Liturgiczny z parafii OO. Franciszkanów z Sanoka pod dyrekcją Pani Grażyny Płodzień. Następnie mieliśmy okazję usłyszeć kunszt muzyczny zespołu „Sonores” pod batutą Pani dr Moniki Brewczak. Kolejno wysłuchaliśmy występów Diakonii Muzycznej kierowanej przez Panią Monikę Florek a jako ostatni wystąpił Chór im. św. Cecylii, którym dyrygował Pan Łukasz Kot, tutejszy organista. Na zakończenie muzycznej uczty, wszystkie cztery połączone ze sobą zespoły odśpiewały „Pieśń ku czci św. Cecylii” autorstwa ks. Antoniego Chlondowskiego. Bogu niech będą dzięki za Świętą Cecylię i za chwile spędzone z muzyką!

1918 – 2018

OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 4 listopada w naszej parafii uczciliśmy obchody 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – „Wieczornicą” w wykonaniu Diakonii Muzycznej pod przewodnictwem p. Moniki Florek. Program słowno - muzyczny przybliżył nam historię naszego Narodu w oparciu o teksty Jana Pawła II, Mickiewicza, Norwida i wielu innych znamienitych Polaków. Rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski, a następnie słuchając różnorodnej poezji przeszliśmy poprzez karty naszej historii i kultury do wspólnego śpiewu patriotycznych pieśni i piosenek, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie Polskiego Żołnierza  i serca kobiet czekających na  powrót synów i mężów z wojny. Wieczór zakończył się wspólną modlitwą za Ojczyznę i odśpiewaniem ROTY. Więcej zdjęć w galerii.

PROCESJA ZE ŚWIĘTYMI

Już po raz kolejny nasza parafia w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Wszystkich Świętych przeżywała procesję ze świętymi. Patrząc na postacie 25 świętych dziękowaliśmy za ich życie. Jednocześnie była to dobra okazja, aby uświadomić sobie na nowo  nasze powołanie do świętości. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania, oraz wcielili się w postacie świętych. Bóg zapłać. Więcej zdjęć w galerii.

 

 

 

więcej zdjęć

MSZA ŚWIĘTA ZA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

 W drugi czwartek października Mszy Świętej w intencji ministrantów, lektorów i ich rodzin przewodniczył  oraz homilię wygłosił ks. prał. Czesław Lech – wieloletni proboszcz parafii św. Józefa w Łańcucie i dziekan dekanatu Łańcut II.

ODPUST PARAFIALNY POŁĄCZONY Z POŚWIĘCENIEM DZWONÓW

W niedzielę, 7 października 2018 r. nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego. Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. abp Józef Michalik. Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem, gdzie została pobłogosławiona dzwonnica oraz nowe dzwony noszące imiona: „Święta Rodzina” oraz „św. Michał Archanioł.” Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.